Gospodarsko razstavišče
SI

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč k.o. Brdo - GR

Družba GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »GR« ali »prodajalec«) na podlagi sklepa Nadzornega sveta družbe Gospodarsko razstavišče (št. 5. s seje 21. 9. 2022), objavlja predmetno vabilo k oddajanju zavezujočih ponudb za nakup zemljišča na lokaciji katastrske občine Brdo.

Prodajalec prodaja, kot celoto,   naslednja zemljišča, v skupni izmeri 1.281 m2 vse k.o. Brdo (2682):

2682-1803/17, 2682-1803/32, 2682-1803/33, 2682-1804/83, 2682-1804/84, 2682-1804/85, 2682-1804/125, 2682-1805/5 in 2682-1805/6.

Minimalna  izklicna cena za zemljišče  znaša 155 EUR/m2 in DDV, oziroma skupaj  najmanj 198.555 EUR  in DDV.

Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti, po predhodni najavi, na sedežu prodajalca, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 15. ure pri ga. Andreji Herceg, telefon: 01 300 26 11.

Ponudniki lahko svoje zavezujoče ponudbe oddajo do vključno 21. 10. 2022. Zavezujoče ponudbe se bodisi pošljejo s priporočeno pošto v zaprti kuverti z oznako »RAZPIS BRDO – NE ODPIRAJ« na poslovni naslov prodajalca, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, bodisi se oddajo osebno na navedenem poslovnem naslovu prodajalca.

Izbran bo ponudnik, katerega ponudba bo skladna s splošnimi pogoji prodaje, določenimi v razpisni dokumentaciji in ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup navedenega zemljišča.    Z izbranim ponudnikom se bo sklenila kupoprodajna pogodba pod pogoji in skladno z določili razpisne dokumentacije, pri čemer prodajalec izrecno opozarja, da prodajalec nima obveznosti skleniti kupoprodajne pogodbe in se lahko odloči, da postopek zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika in/ali brez sklenitve pogodbe. Pri izbiri ponudnika bo prodajalec upošteval samo pravočasne zavezujoče ponudbe ponudnikov, ki bodo skladne z določili tega vabila in razpisne dokumentacije.

Gospodarsko razstavišče d.o.o., ki ga zastopa mag. Iztok Bricl, univ. dipl. ekon.

GR na družbenih omrežjih