Gospodarsko razstavišče
SI

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč k.o. Bežigrad

Oglas je na spletni strani objavljen z dnem 28. 6. 2019.

Družba Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »GR« ali »prodajalec«) objavlja predmetno vabilo k oddajanju zavezujočih ponudb za nakup zemljišč na lokaciji katastrske občine Bežigrad.

Prodajalec prodaja sklop naslednjih zemljišč, ki se prodajajo kot celota:

I. nepremičnina z ID znakom: parcela 2636 1890/6; katastrska občina 2636 BEŽIGRAD, parcela 1890/6 (ID 1635285), do celote(1/1), po podatkih GURS zemljišče površine 168 m2,
II. nepremičnina z ID znakom: parcela 2636 1891/1; katastrska občina 2636 BEŽIGRAD, parcela 1891/1 (ID 2643849), do celote(1/1); po podatkih GURS zemljišče površine 86 m2,
III. nepremičnina z ID znakom: parcela 2636 1889/1; katastrska občina 2636 BEŽIGRAD, parcela 1889/1 (ID 795722), do celote(1/1); po podatkih GURS zemljišče površine 692 m2,
IV. nepremičnina z ID znakom: parcela 2636 1888; katastrska občina 2636 BEŽIGRAD, parcela 1888 (ID 2475555), do celote(1/1), po podatkih GURS zemljišče površine 405 m2

Minimalna cena za navedene nepremičnine znaša 650.000 EUR (šeststo petdeset tisoč evrov 00/100) brez DDV. DDV (22 %) plača kupec.

(v nadaljevanju vse skupaj poimenovano: nepremičnina); Več informacij je na voljo v razpisni dokumentaciji. V razpisni dokumentaciji so navedena tudi bremena/služnosti na nepremičninah.

Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti na sedežu prodajalca, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med 9.00 in 15.00 uro pri ga. Andreji Herceg, po predhodni najavi, telefon: 01 300 26 22.

Ponudniki lahko svoje zavezujoče ponudbe oddajo do vključno 28. 7. 2019. Zavezujoče ponudbe se bodisi pošljejo s priporočeno pošto v zaprti kuverti z oznako »RAZPIS BRDO – NE ODPIRAJ« na poslovni naslov prodajalca, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, bodisi se oddajo osebno na navedenem poslovnem naslovu prodajalca.

Natančna navodila glede oddaje in zahtevane vsebine ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. Ponudnik bo izbran skladno s pogoji in po postopku, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila kupoprodajna pogodba pod pogoji in skladno z določili razpisne dokumentacije, pri čemer prodajalec izrecno opozarja, da prodajalec nima obveznosti skleniti kupoprodajne pogodbe in se lahko odloči, da postopek zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika in/ali brez sklenitve pogodbe.

Pri izbiri ponudnika bo prodajalec upošteval samo pravočasne zavezujoče ponudbe ponudnikov, ki bodo skladne z določili tega vabila in določili razpisne dokumentacije.

Gospodarsko razstavišče d.o.o., ki ga zastopa mag. Iztok Bricl, univ. dipl. ekon.

GR na družbenih omrežjih