Gospodarsko razstavišče
SI

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč k.o. Brdo_

Oglas je na spletni strani objavljen z dnem 7. 6. 2019.

Družba Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »GR« ali »prodajalec«) na podlagi sklepa Nadzornega sveta družbe Gospodarsko razstavišče (št. 10 s seje 23. 4. 2019), objavlja predmetno vabilo k oddajanju zavezujočih ponudb za nakup zemljišč na lokaciji katastrske občine Brdo.

Zemljišča se bodo prodajala v treh sklopih. Posamezni ponudnik se lahko prosto odloči, za kateri sklop zemljišč bo oddal ponudbo, pri čemer bo posamezni ponudnik lahko podal ponudbo za nakup zgolj enega izmed treh sklopov zemljišč.

Prodajalec prodaja naslednje sklope zemljišč: 

Sklop A: vzhodni sklop zemljišč v skupni izmeri 10.315 m2, kjer je po veljavnem OPN možna razdelitev na 10 – 13 parcel v velikosti 340 – 500 m2 za izgradnjo enodružinskih hiš oziroma dvojčkov, pri čemer je za nakup navedenega sklopa zemljišč določena minimalna cena 1.400.000,00 EUR neto in pripadajoči DDV (22 %). 

Sklop B: zahodni sklop zemljišč v skupni izmeri 11.815 m2, kjer je po veljavnem OPN možna gradnja večstanovanjskega objekta K+P+3 v skupni bruto površini cca. 13.500 m2, pri čemer je za nakup navedenega sklopa zemljišč določena minimalna cena 800.000,00 EUR neto in pripadajoči DDV (22 %);

Sklop C: Sklop A in Sklop B skupaj (možnosti po veljavnem OPN kot je navedeno za sklop A in sklop B), v skupni izmeri 22.130 m2, pri čemer je za nakup navedenih sklopov skupaj določena minimalna cena 2.200.000,00 EUR neto in pripadajoči DDV (22 %).

Seznam nepremičnin (parcel), ki sestavljajo posamezni sklop zemljišč, je na voljo v razpisni dokumentaciji. V razpisni dokumentaciji so navedene tudi služnosti oziroma bremena na nepremičninah, podatki o tem, katera bremena bodo na nepremičninah ostala ter katera bodo izbrisana, in druge relevantne informacije. 

Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti, po predhodni najavi, na sedežu prodajalca, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 15. ure pri ga. Andreji Herceg, telefon: 01 300 26 22.

Ponudniki lahko svoje zavezujoče ponudbe oddajo do vključno 7. 7. 2019. Zavezujoče ponudbe se bodisi pošljejo s priporočeno pošto v zaprti kuverti z oznako »RAZPIS BRDO – NE ODPIRAJ« na poslovni naslov prodajalca, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, bodisi se oddajo osebno na navedenem poslovnem naslovu prodajalca. 

Natančna navodila glede oddaje in zahtevane vsebine ponudbe so v razpisni dokumentaciji. Ponudnik bo izbran skladno s pogoji in po postopku, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila kupoprodajna pogodba pod pogoji in skladno z določili razpisne dokumentacije, pri čemer prodajalec izrecno opozarja, da prodajalec nima obveznosti skleniti kupoprodajne pogodbe in se lahko odloči, da postopek zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika in/ali brez sklenitve pogodbe. Pri izbiri ponudnika bo prodajalec upošteval samo pravočasne zavezujoče ponudbe ponudnikov, ki bodo skladne z določili tega vabila in določili razpisne dokumentacije.

Gospodarsko razstavišče d.o.o., ki ga zastopa
mag. Iztok Bricl, univ. dipl. ekon.

GR na družbenih omrežjih